نظام پیشنهادات

امروزه مدیریت مشارکتی یکی از پیشرفته ترین و موثرترین روشهای مدیریت در دنیاست، و کارامدترین و اصلی ترین ابزار در این نوع مدیریت نظام پیشنهادهای سازمانی است .نظام پیشنهادها ،نظامی است که فرایند مشارکت مستقیم کارکنان را در فعالیتهای مـرتبط بـا اهداف تعریف شده را تسهیل نموده و آنرا امکان پذیر می سازد. در ایـن نظـام وظیفـه جمـع آوری ، ثبت ، ارزیابی و امتیاز بندی پیشنهادهای رسـیده از سـوی کارکنـان و نیـز ایجـاد تسهــیلات لازم جهـت بـکارگیری پیشنهادهای سازنده و تشویق و ترغیب کارکنان پیشـنهاد دهنـده تعریـف شـده است. به طور کلی نظام پیشنهادها روشی است که از طریق آن می توان به یافته های ذهنـی و اندیشـه سـرمایه هـای انسانی درحل مسائل وایجاد سؤالات جدیدوراه حل های بهینـه درراسـتای فرهنـگ تغییروبهسـازی مستمرسازمان دست یافت. هدف از طراحی نظام پیشنهادها به طور کلی زمینه سازی برای تحقق دموکراسی در محیط های کاری ، ارتقای بهره وری دستگاه، بهبود سازی، و تامین رضایت کارکنان است.
ارزیابی پیشنهاد
کمیته نظام پیشنهادات
بررسی اولیه پیشنهاد توسط دبیر سامانه
پیشنهادات

ویژگی های سیستم نظام پیشنهادات

مدیریت دریافت پیشنهاد : پیشنهادهای واصله بررسی شده موارد تکراری مشخص می گردند و انواع پیشنهاد از زمینه مربوطه جدا می گردند

کارشناسی پیشنهادها : پیشنهادها قابل ارجاع به گروه های کارشناسی درون سازمانی یا برون سازمانی برای بررسی و تحلیل می باشند

نمایش وضعیت پیشنهاد بصورت پویا : پیشنهاد دهندگان و کارشناسان و مدیران در هر لحظه قادر به مشاهده وضعیت پیشنهاد می باشند

قابلیت اعتراض و تکمیل نواقص : پیشنهادها قابلیت اعتراض و رفع نواقص را توسط پیشنهاد دهنده دارند

بایگانی و پیگیری پیشنهاد : افراد می توانند پیشنهاد های خود را بایگانی و نسبت پیگیری پیشنهادهای ارسال شده در هر لحظه اقدام کنند

تعریف ساختار سازمانی : ساختار سازمانی و پرسنلی در این سیستم بدون محدودیت قابل تعریف می باشد

گروه های پیشنهاد دهنده : در این سیستم امکان ارسال پیشنهاد بصورت گروهی با تعیین سهم اعضا وجود دارد

گزارشات متعدد و پویا : انواع گزارشات و نمودارها در انواع مختلف در این سیستم موجود است