مدیریت اسناد تضمین کیفیت (QA DMS)

به کلیه فعالیت های برنامه ریزی شده و نظام مند اجرایی در سیستم مدیریت کیفیت که برای اطمینان از تحقق الزامات کیفی مورد نظر مشتری به اجرا درمی آید ، "تضمین کیفیت" گفته می شود. در تضمین کیفیت ، بجای محصول ، بر فرآیند تاکید می شود. همچنین در تضمین کیفیت ، هدف "تشخیص" نیست. بلکه "پیشگیری" است.

بطور خلاصه ، تضمین کیفیت (QA) عبارت است از ارزیابی سیستماتیک کل فرآیند (از ورودی فرآیند گرفته تا خروجی آن) که با هدف بهبود کل فرآیند (نه فقط نقطه انتهایی آن) صورت می گیرد.

پروژه توسعه سامانه مدیریت اطلاعات مبتنی بر SharePoint

مشاوره
برنامه ریزی
شناسایی و بررسی وضعیت اطلاعات موجود
بررسی و تحلیل نیازمندی های سازمان با توجه به امکانات زیرساخت
طراحی ساختار جدید
پیاده سازی و اجرا
نگهداشت و پشتیبانی

برخی اسناد سیستم QA