Portal

پورتال از دیدگاه کلمه شناسی دارای معانی و کاربرد های متنوع است. این کلمه برای افراد مختلف دربرگیرنده مفاهیم متفاوت است. در حوزه IT ، پورتال عبارت است از فناوری رو به گسترشی که در بستر شبکه های کامپیوتری امکان ارائه و مشاهده اطلاعات، همچنین انجام و دریافت سرویس های متنوع، مربوط به منابع جداگانه، که به نوعی در ارتباط با یکدیگر هستند را از طریق کانالی انحصاری فراهم می آورد.
کلمه پورتال به مجموعه متنوعی از وب‌سایتها اطلاق می‌شود که شامل وب‌سایت‌های کوچک داخلی برای همکاری‌های درون سازمانی تا سایت‌های اینترنتی برای ارتباط با مشتریان می‌شود.
به صورت کلی پورتال وب‌سایتی است که اطلاعات، سیستم‌ها و خدمات مرتبط را یکپارچه می‌کند. پورتال پیچیدگی خدمات و اطلاعات را با ارائه یک رابط واحد برای کاربر تسهیل می‌کند.

انواع پورتال

Intranet

این نوع پورتال در شبکه های درون سازمانی (Intranet) با هدف بهبود عملیات دسترسی و پردازشی همچنین اشتراک اطلاعات، گردش کار و یکپارچگی درمجموعه سازمان ایجاد می گردد.

Extranet

این نوع پورتال در کاربرد های شبکه برون سازمانی (Extranet) و برای برقراری ارتباط مراجعان با سازمان، و یا حتی مابین چند سازمان ایجاد می شود.

Website

با گسترش سیستمهای مربوط به سازمانهای مختلف دولتی نیاز به درگاه واحدی است که همه شهروندان داخل استان و خارج از استان بتوانند از طریق آن به سرویس و خدمات ادارات و سازمانهای داخل استان به صورت یکپارچه دسترسی داشته باشند. چنین سیستمهایی اصطلاحاً پورتال عمومی نامیده می شوند.