معماری اطلاعات سازمان

یک سازمان، مجموعه ی پیچیده از فرآیندهای فیزیکی و منطقی است که گردش اطلاعاتی نقش عمده ای را در آن ایفا می کند. معماری سیستم های اطلاعاتی، نگرشی کلان به ماموریت ها و وظایف سازمانی فرآیندهای کسب و کار، موجودیت های اطلاعاتی، شبکه های ارتباطی، سلسله مراتب و ترتیب انجام فعالیت ها در یک سازمان است که با هدف برنامه ریزی راهبردی توسعه سیستم های اطلاعاتی یکپارچه و کارآمد به منظور ایجاد بستری مناسب برای پشتیبانی بهتر از اهداف کسب و کار، بهره برداری مناسب تر از فناوری اطلاعات، اولویت بندی پروژه های توسعه سیستم های اطلاعاتی، تسهیل کنترل مدیریتی و معماری جریان اطلاعات در سازمان صورت می گیرد.

معماری اطلاعات در یک سازمان در سه مرحله عمده انجام می شود :
1. تدوین معماری موجود (وضعیت موجود سازمان از نظر فناوری اطلاعات را بررسی می کند)
2. تدوین معماری مطلوب (وضعیت مطلوب سازمان از نظر فناوری اطلاعات را تعیین می کند)
3. تدوین برنامه گذار از وضع موجود به وضع مطلوب (با توجه به امکانات ، منابع و محدودیتها)