مدیریت جلسات

 با استفاده از سیستم نرم افزاری مبتنی بر شیرپوینت شما میتوانید بستر مدیریت و تصمیم گیری سریع تری را در جلسات فراهم کرده و وقایع مربوطه را مطابق با برنامه ریزیتان پیش ببرید.راهکار مدیریت جلسات به شما کمک می کند تا افراد به راحتی در جریان برگزاری جلسات شما قرار گیرند، تصمیمات و صورتجلسات در یک بستر مشترک ثبت شوند و پیگیری رویدادها و وظایف تخصیص داده شده به افراد، به سادگی انجام شود.

ویژگی های سامانه مدیریت جلسات
امکان ثبت و تعیین دبیر، مدیر، اعضاء و مدعوین جلسه
امکان ثبت دستورات و مصوبات جلسه
ارسال مصوبات برای مجریان تعیین شده هر فعالیت
امکان تعریف چندین اقدام کننده برای هر مصوبه
ارسال اقدامات به اقدام کنندگان تعیین شده به صورت اتوماتیک
قابلیت پیگیری اقدامات ارسالی به اقدام کنندگان توسط مجری مصوبه و دبیر جلسه
ایجاد لیست پیگیری های اقدامات مصوب شده در جلسات
ایجاد گزارشات کامل و کاربردی از تمامی مراحل اجرای مصوبات